تجهیزات جانبی

تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات حفاظت فردی
استخراج دود جوش
شبیه سازی های جوشکاری

تجهیزات جانبی
تجهیزات حفاظت فردی

دماهای بالا، قوس های بسیار روشن و قطعه کار داغ بخشی از زندگی روزمره هر جوشکاری است. تجهیزات محافظ شخصی با کیفیت ثابت شده Fronius و طراحی نوآورانه باعث می شود جوشکار همیشه احساس امنیت کند.

 

 

Call Now Button