تورچ های استخراج دود

استخراج دود جوش
مشعل ها و مجموعه های استخراج دود دودهای جوشکاری را مستقیماً در جایی که تولید می شوند از بین می برند. دودهای جوش قبل از اینکه بتوانند پخش شوند شناسایی می شوند که نه تنها از جوشکار محافظت می کند، بلکه از سایر افراد اطراف نیز محافظت می کند.

Call Now Button